Onze voorwaarden

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds AVDJ-Graphics, met maatschap-
pelijke zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 81 en met ondernemingsnummer 0839.702.373

(“AVDJ”), en anderzijds de bezoekers van de website en klanten van AVDJ (“Klant”) en zijn van toepas-
sing op de gehele website van AVDJ, met URL “https://www.groetjesvandemaan.be”, met inbegrip van

de webshop en al haar toebehoren (“Website”) en elke overeenkomst tussen AVDJ en de Klant die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de diensten die AVDJ voor de Klant levert, met inbe-
grip van, maar niet beperkt tot, de webshop en de terbeschikkingstelling van de webapplicatie door

AVDJ, het geheel van informatie en artikelen, het proces van vervaardiging en gereedmaken van be-
stelling(en), met inbegrip van het drukwerk (“Diensten”).

1.2 Vooraleer de Klant op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website
(‘Overeenkomst’), dient de Klant zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met
(de toepassing van) deze voorwaarden door aan te vinken dat u hiervan kennis heeft genomen en deze
heeft aanvaard. Door dit aan te vinken aanvaardt de Klant tevens de privacy policy van AVDJ. De tekst

van deze voorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek “Gebruiksvoorwaarden – Disclai-
mer” op de Website.

1.3 De Overeenkomst komt slechts tot stand door en op het moment van de succesvolle betaling van de
bestelling door de Klant.
1.4 De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die

betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden vooraf-
gaan. Commerciële documenten en aanbiedingen van AVDJ scheppen bijgevolg geen verbintenissen in

hoofde van AVDJ.
1.5 De Overeenkomst heeft tevens voorrang op de algemene en andere voorwaarden van de Klant, zelfs
indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts
mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van AVDJ.
1.6 AVDJ behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen

zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Web-
site zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden

werden het laatst gewijzigd op 15 oktober 2018.

1.7 Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepa-
lingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch

Recht (WER).

1.8 De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiks-
voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2 Uitvoering van Diensten

2.1 AVDJ tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie
in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date
is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor AVDJ geen enkele
aansprakelijkheid aanvaardt.
AVDJ kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang

tot de Website beperken of verhinderen. AVDJ handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uit-
voeren van haar Diensten.

2.2 AVDJ behoudt zich eveneens het recht voor om in verband met service, verbetering, onderhoud en

beveiliging van de Diensten en/of de systemen van AVDJ, de toegang tot de (de Diensten en/of (onder-
delen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dit

naar de mening van AVDJ nodig is, zonder de Klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen.
2.3 Indien de Website termijnen vermeldt, zijn deze slechts indicatief. Het overschrijden van deze termijnen

door AVDJ kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot beëindiging van de Overeen-
komst. In geval van niet-levering van Diensten door AVDJ binnen de maand na betaling van de Prijs

wordt de Prijs zonder interest of andere vergoeding terugbetaald op verzoek van de Klant.

2.4 Tot de Diensten van AVDJ behoort niet het voeren van onderzoek naar het bestaan van, de bescher-
ming door en/of de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van de Klant, waaronder maar niet

beperkt tot merkenrechten, tekening -of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten, naburige
rechten en portretrechten van derden, softwarebescherming, databankrechten, domeinnamen of andere
intellectuele eigendomsrechten.
2.5 De Klant is verder zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie die u via de Website overmaakt of
doet overmaken. De Klant is ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.
De door de Klant verschafte informatie of documenten moeten:
– volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
– mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk
voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de
openbare orde of de goede zeden of met de wet;

– mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ont-
staan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van AVDJ en/of voor (per-
soons)gegevens van u of andere gebruikers van de Website;

– mag de goede reputatie van AVDJ en/of haar partners niet schaden;
– mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de

Privacywet – vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) die voormelde Privacywet zal vervan-
gen – en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);

De Klant dient AVDJ in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in
dit verband.
2.6 AVDJ behoudt zich het recht voor om aanstootgevende beelden, beledigende of racistische teksten
en/of beelden die in strijd zijn met de wet, openbare of goede zeden – zulks ter beoordeling door AVDJ –
te blokkeren.

3 De Diensten

3.1 De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op de website
weergegeven wenskaarten en/of afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur,
vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van de via de website bestelde en afgeleverde artikelen.
3.2 AVDJ staat ervoor in dat de geleverde artikelen voldoen aan de op de Website vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3.3 AVDJ is ertoe gerechtigd om voor de uitvoering van (een deel van) bepaalde Diensten beroep te doen
op onderaannemers, freelancers en/of externe leveranciers (bijvoorbeeld een drukker of (web)hosting
provider), zonder de Klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen.
3.4 AVDJ biedt alle Diensten, artikelen en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

3.5 Wanneer de Klant een account opent bij AVDJ, mag de Klant gebruik maken van de tijdelijke opslag-
ruimte van de Website voor het opladen van eigen digitale beelden. Deze opslagruimte wordt ter be-
schikking gesteld om de Klant te helpen bij het aanmaken van eigen producten en kan niet gebruikt

worden als een back-up of archief voor de eigen beelden van de Klant. De Klant zal zelf de nodige
maatregelen nemen ter bewaring van de digitale bestanden. AVDJ kan in geen geval verantwoordelijk
worden gesteld voor het verlies van je bestanden.

3.6 Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algeme-
ne Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens AVDJ of derden.

3.7 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan België / buiten de EU, dan is de Klant verantwoor-
delijk voor de naleving van de daar geldende wet- en regelgeving.

3.8 AVDJ behoudt zich het recht voor, zonder hiertoe verplicht te zijn, om de content van de Klant en de
door de Klant gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen indien

deze in strijd zijn met hetgeen bepaald in art. 2.5 of 3.8. AVDJ zal op dat moment de Klant informeren
per e-mail, via de laatst gebruikte inloggegevens. Aan deze e-mail of het niet ontvangen van de e-mail
kan echter geen enkel recht ontleend worden. De beslissing van AVDJ om de opslag van beelden te
beperken of af te schaffen is onherroepelijk.
3.9 Het is niet toegestaan om de Website of Diensten te gebruiken op een wijze die het functioneren van de
website en/of het gebruik door andere kan hinderen.

4 Verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software

te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. De Klant dient tevens over een vol-
doende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te be-
schikken.

4.2 Elk gebruik van de Klant, middels zijn/haar account met wachtwoord, valt onder de exclusieve verant-
woordelijkheid van de Klant. De Klant wordt aangeraden om regelmatig zijn/haar wachtwoord te wijzi-
gen.

4.3 Voor het geval de systemen van AVDJ, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers

of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervi-
russen of andere schadelijke bestanden, is de Klant integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien

van AVDJ en zal AVDJ integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren

tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveran-
ciers of dienstverleners en gebruikers van AVDJ) die hierdoor schade zouden lijden.

5 Herroepingsrecht

5.1 Wanneer de Klant als consument handelt in de zin van art. I.1,2°, Boek 1, Titel 1 WER (“Klant-
consument”), heeft hij het recht om de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een artikel

gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Klant-
consument kan de bestelling zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van reden

terugsturen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de Klant-Consument.
5.2 Gedurende de bedenktijd zal de Klant-consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking.
Hij zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van

het artikel vast te stellen. Dit betekent dat de Klant-consument het artikel slechts als een goede huisva-
der mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5.3 De Klant-consument zal enkel aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het artikel die het
gevolg is van een manier van omgaan met het artikel in strijd met het vorige lid.
5.4 Als de Klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan AVDJ.

De Klant zendt het artikel terug of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) AVDJ, zo snel als moge-
lijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de melding. De Klant-consument draagt het risico en de bewijslast

voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.
5.5 De Klant-consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het artikel.
5.6 Indien de Klant-consument de Prijs reeds heeft betaald, zal AVDJ dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk
binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
5.7 Het herroepingsrecht van de Klant-consument is uitgesloten bij artikelen die volgens de specificaties
van de Klant-consument vervaardigd zijn en artikelen die niet geprefabriceerd zijn en die vervaardigd
worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of artikelen die duidelijk

voor een specifieke persoon bestemd zijn. Dit is onder meer het geval wanneer de Klant een collectie-
kaart aan zijn individuele voorkeur aanpast door middel van de applicaties op de Website, of wanneer

de Klant zelf (wens)kaarten creëert en/of aanpast.

6 Betaling van de Prijs

6.1 De Klant is aan AVDJ de op de Website per artikel vermelde vergoeding verschuldigd (‘Prijs’). De Prijs
wordt ter kennis van de Klant gebracht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. De
kostprijs van een artikel zijn per artikel gespecifieerd in de webshop. AVDJ behoudt het recht om prijzen
te wijzigen. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
6.2 De Klant aanvaardt dat er kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een
beeld, zelfs wanneer de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of het beeld onvoldoende
kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

6.3 De Klant dient de Prijs voor de Diensten te betalen via een van de op de website aangeboden betaal-
wijzen. De Klant is gehouden om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te

melden aan AVDJ. Indien de Prijs niet van de opgegeven rekening afgeschreven kan worden of wan-
neer AVDJ niet in staat is de Prijs te innen zal AVDJ de klant per e-mail een aanmaning sturen met het

verzoek om het verschuldigde bedrag te betalen aan AVDJ binnen de opgegeven termijn.
6.4 De bestellingen worden pas door AVDJ in verwerking en productie genomen op het moment dat de
Prijs voldaan is.
6.5 De Klant die van de Diensten gebruik wenst te maken in het kader van een onderneming (in de zin van
art. I.1,1°, Boek 1, Titel 1 WER), kan na betaling van de Prijs een corresponderende factuur opvragen
bij AVDJ.

7 Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan AVDJ kenbaar heeft gemaakt. Bestellingen
kunnen enkel geleverd worden op adressen in België en Nederland.
7.2 De opdracht tot verzending van de bestelde artikelen gebeurt door AVDJ. De hieraan verbonden kosten

zijn in de Prijs inbegrepen. Afhankelijk van de omvang van het pakket zal dit per post of per koerier-
dienst/transporteur gebeuren.

7.3 AVDJ verbindt er zich toe om de bestelde artikelen tijdig en in goede staat aan de postdiensten of ver-
voerder af te leveren.

7.4 Als de artikelen op het ogenblik van aflevering aan de Klant geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn, ver-
loren zijn of laattijdig worden afgeleverd, dient de Klant dit onmiddellijk aan de postdienst/vervoerder te

melden en te laten noteren op het afleveringsbewijs/vrachtbrief/delivery note.
7.5 De Klant is als enige vorderingsgerechtigd ten opzichte van de vervoerder/postdienst voor de hierboven
vermelde schade, verlies of niet-tijdige aflevering. AVDJ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor

enige schade wegens een beschadigde, laattijdige of niet-levering door de postdiensten of de vervoer-
der die werd aangesteld.

8 Klachten en aansprakelijkheid

8.1 Klachten betreffende de Diensten dienen binnen 14 kalenderdagen na levering aan AVDJ via het e-
mailadres info@avdj-graphics.be te worden gemeld. Bij gebrek aan melding binnen deze termijn is

AVDJ niet aansprakelijk voor enige schade ingevolge de Diensten. In elk geval, verjaart iedere

(rechts)vordering ten aanzien van AVDJ met betrekking tot Diensten één jaar na sluiting van de Over-
eenkomst.

8.2 AVDJ kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse gevolg is van haar
bewezen eigen zware fout, bedrog of opzet bij de uitvoering van de Diensten. In geen geval is AVDJ
aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder onder meer tijdverlies, verlies
van klanten, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies
aan goodwill, schade aan materiaal of software van derden, dataverlies, inbreuken op beveiliging en
verspreiding van vertrouwelijke gegevens – deze laatste twee echter onder voorbehoud van bepalingen
inzake aansprakelijkheid in de GDPR – of enige andere vorm van economische schade.

8.3 De Klant verbindt er zich toe AVDJ integraal en in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advoca-
ten)kosten te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van een derde die voortvloeit uit, of verband

houdt met, deze Overeenkomst en de Diensten door AVDJ voor de Klant uitgevoerd.

8.4 AVDJ is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of

gevolgschade, die zou voortvloeien uit: (i) eventuele storingen, fouten, onderbrekingen, virussen of ge-
breken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de Webshop;

(ii) (de inhoud van) de (persoons)gegevens of informatie die via de Diensten worden bewaard of uitge-
wisseld, onverminderd de geldende privacyregelgeving (en artikel 14 hieronder) en de tussen partijen

afgesloten verwerkersovereenkomst; en (iii) onderbrekingen in de Diensten als gevolg van onvoorziene
gebeurtenissen, server of internet malfuncties of overmacht. Desgevallend wordt de uitvoeringstermijn
van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om
de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat AVDJ enige schadevergoeding aan Klant
verschuldigd is.
8.5 Indien er sprake is van technische problemen, is AVDJ gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) haar

Diensten en/of (onderdelen) van de Website (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst mo-
ment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken en /of andere maatregelen te nemen indien dit

naar mening van AVDJ nodig is, zonder de Klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen en zonder dat
AVDJ enige schadevergoeding aan Klant verschuldigd is.
8.6 AVDJ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, die zou voortvloeien uit (zelfs zware of
opzettelijke) fouten of tekortkomingen van aangestelden van AVDJ of van onderaannemers, freelancers
of derde leveranciers waarop zij een beroep doet voor de uitvoering van (een deel) van de Diensten of

die zou voortvloeien uit fouten, storingen of gebreken in de (computer)systemen van haar aangestel-
den, onderaannemers, freelancers of externe leveranciers.

8.7 In geval van overmacht kan AVDJ niet gehouden worden om haar verplichtingen na te komen. In dat
geval heeft AVDJ het recht om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel

de Overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie langer dan 7 opeenvolgende kalenderda-
gen aanhoudt.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van AVDJ die de nakoming van haar ver-
plichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of ernstig bemoeilijkt. Onder overmacht wordt begrepen:

brand, staking, bedrijfsstoringen, energiestoringen, netwerkstoringen, of storingen in verbinding of ge-
bruikte communicatiesystemen of het niet-beschikbaar zijn van de Website of niet-tijdige levering van

toeleveranciers of andere derden.
8.8 De aansprakelijkheid van AVDJ is in alle gevallen beperkt tot de Prijs die de Klant heeft betaald.

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De Website bevat wenskaarten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, grafische ontwerpen, software tools en
andere informatie (“Inhoud”). De Website en alle Inhoud zijn eigendom van AVDJ.
9.2 Alle (vermogensrechtelijke) intellectuele eigendomsrechten op deze Inhoud en Website zijn eigendom

van AVDJ. Het is verboden om de inhoud van deze website op eender welke manier te wijzigen, publi-
ceren, reproduceren, verveelvoudigen, downloaden, verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar

maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestem-
ming van AVDJ.

9.3 Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van AVDJ is het niet toegestaan links naar
de website van AVDJ aan te bieden.

10 Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door AVDJ in het kader van de Overeenkomst en/of de Dien-
sten is de geldende privacyregelgeving van toepassing. In de zin van voormelde privacyregelgeving is

Klant de verwerkingsverantwoordelijke en derhalve degene die het doel van en de middelen voor de

verwerking van persoonsgegevens vaststelt. AVDJ is enkel verwerker in de zin van voormelde privacy-
regelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van Klant.

10.2 Klant en AVDJ verklaren de privacyregelgeving na te leven. Klant zal AVDJ integraal en in hoofdsom,
interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen van derden
in dit verband.

10.3 Klant, als verwerkingsverantwoordelijke, en AVDJ, als verwerker, zullen in ieder geval een verwerkers-
overeenkomst afsluiten i.d.z.v. artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”) die van toepas-
sing is op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en/of de Diensten

en als bijlage bij de Overeenkomst wordt gevoegd (“Verwerkersovereenkomst”).

11 Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 De Overeenkomst kan steeds zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke in-
gang worden beëindigd: (i) bij gezamenlijk akkoord van beide partijen; en (ii) in gevolge van een ernsti-
ge wanprestatie van de Klant.

12 Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 De Overeenkomst zal worden uitgelegd in overeenstemming met en beheerst worden door het Belgisch
Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Overeenkomst vallen onder
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge (afdeling(en) Brugge)